Vergroot de innovatiekracht en
bind medewerkers!

“Vertel mensen nooit hoe ze dingen moeten doen. Vertel ze wat het doel is en ze zullen je verrassen met hun vindingrijkheid.” — George S. Patton

Benut de creativiteit van medewerkers

Het probleemoplossend of creatieve vermogen van medewerkers is de motor achter duurzame innovaties. Creëer de voorwaarden om er optimaal gebruik van te maken en daag medewerkers uit.

verbind mensen aan de organisatie

Wanneer mensen zich uitgedaagd voelen vergroot dat hun betrokkenheid en blijven ze langer bij de organisatie. Bied hen die uitdaging door ze te betrekken bij innovaties en de toekomst van jouw organisatie.

Ontdek welke voorwaarden voor autonome innovatie aanwezig zijn en welke ontbreken. Leer wat je kunt doen om de innovatiekracht te vergroten, meer impact te maken en tegelijk meer uitdaging te bieden aan medewerkers om ze langer te binden aan de organisatie.

Je wilt écht impact maken met jouw organisatie. Geen green-washing, maar van betekenis zijn en waarde toevoegen. Je zoekt daarom naar innovaties die goed zijn voor het bedrijf èn voor een mooiere, veiliger, gezondere en duurzame wereld.

Maar,

  • Wordt het innovatief potentieel van medewerkers hierbij wel volop benut?
  • Zijn personeelsleden optimaal betrokken op de bedrijfsdoelstellingen?
  • Zijn de voorwaarden aanwezig om duurzaam te innoveren?


Om daar achter te komen
hebben wij de innovatiescan ontwikkeld.


“Ik snap niet waarom mensen bang zijn voor nieuwe ideeën.
Ik ben juist bang voor de oude.” — John Cage, componist

innoveren en mensen binden

Innoveren, kansen benutten, groeien en bijdragen aan een betere wereld vraagt om creativiteit. Innovatie is van cruciaal belang voor een organisatie en bestaat niet zonder creativiteit.
Het werken aan duurzame doelen en impact maken doet een extra beroep op de innovatiekracht en het probleemoplossend vermogen. Elke organisatie beschikt over deze krachten, maar benut ze onvoldoende omdat ze teveel besloten blijven liggen in de hoofden van de medewerkers.

Daarbij komt dat jonge medewerkers steeds sneller wisselen van betrekking. Gemiddeld blijven zij 1,5 jaar bij dezelfde werkgever (UWV 2023). Gebrek aan uitdaging vormt hier een belangrijke reden. Het betrekken van personeel bij duurzame doelen en impact is, zeker voor jonge generaties, een bindende factor. Het probleemoplossend (creatief) vermogen van medewerkers levert waarde op en maakt dat medewerkers zich met de organisatie verbonden voelen. Langere termijn, duurzame werkrelaties zijn het gevolg.

“Niets is gevaarlijker dan een idee, wanneer men er maar één van heeft.” — Emile Chartier, filosoof

Ervaar de innovatiekracht
van jouw organisatie

Elke organisatie moet blijven verbeteren, innoveren en vernieuwen. Hiervoor is de bijdrage van medewerkers van groot belang. Iedereen is in meer of mindere mate creatief. Het is dus belangrijk dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van dit creatief vermogen.

Om medewerkers in staat te stellen tot creatieve bijdragen te komen, is het nodig dat er voldoende voorwaarden in de organisatie aanwezig zijn. Elke medewerker beleeft de aanwezigheid van die voorwaarden anders.

Door middel van een vragenlijst brengen wij in kaart hoe jouw medewerkers de aanwezigheid van deze voorwaarden beleven. Het is een belevingsmeter van de werkomgeving en de gezamenlijke beleving van klimaat- of cultuur gerelateerde aspecten van afdelingen of teams. De uitkomst van het onderzoek levert managementinformatie die kan worden gebruikt om verbeteringen aan te brengen met als doel medewerkers beter in staat te stellen hun creativiteit aan te wenden of te benutten.

toelichting

Met behulp van de innovatiescan kun je het probleemoplossend vermogen, de innovatiekracht en binding aan jouw organisatie vergroten. De innovatiescan maakt onderscheid tussen de volgende 4 domeinen; 

Speelruimte, Eigenaarschap, Perspectief & Waardering

Elk domein is van belang om medewerkers in staat te stellen een bijdrage te leveren aan het innoverend vermogen van de organisatie. Hieronder lees je wat deze domeinen inhouden:

Speelruimte

Speelruimte heeft betrekking op de ruimte die medewerkers ervaren om eens anders naar zaken te kijken, iets uit te proberen of om de dingen eens op een andere manier te doen.
Bijvoorbeeld: Het uiten van gedachten over mogelijkheden, het improviseren of het experimenteren met ander, nieuw gedrag. Hierbij hoort de vrijheid elkaar te betrekken in speelse wisseling van rollen, doorbreken van patronen en het toetsen van scenario’s. Het speldomein veronderstelt een werkklimaat waar ernst en spel gecombineerd worden.
Foutentolerantie, onderling respect en vertrouwen zijn daarbij cruciale voorwaarden en bepalen de regels, de grenzen en de speelruimte die hier gelden.

“Spel is van een hogere orde dan ernst, want ernst tracht spel uit te sluiten,
maar spel kan zeer wel de ernst toelaten” — Huizinga, 1938
Eigenaarschap

Eigenaarschap verwijst naar de betrokkenheid van medewerkers en naar hun bereidheid om een extra stap te willen zetten.
Bijvoorbeeld: De medewerker die in zijn vrije tijd nadenkt over een probleem op het werk is niet alleen betrokken, maar is ook bereid om vrije tijd op te offeren voor zijn werk.

“Niets van enige betekenis in deze wereld is bereikt
zonder passie” — Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Perspectief

Heb je een heldere voorstelling van waar de organisatie naartoe wil? Ben je betrokken geweest bij het vaststellen van die doelen? Kun je je die gewenste situatie inbeelden? En doen jouw collega’s dat ook? Streven jullie dit doel in gezamenlijkheid na? Immers, hoe beter je weet waar de organisatie naar toe wil, hoe waardevoller jouw creatieve denken zal zijn.
Bijvoorbeeld: Ideeën en oplossingen, van klein tot groot, worden pas van waarde als ze passen in het doel dat nagestreefd wordt. Een idee om vaker gezamenlijk pauze te nemen past niet in het streven naar een voltijds klantenservice.
Dit betekent niet alleen dat organisatiedoelen voor iedereen helder moeten zijn maar ook dat medewerkers actief betrokken worden in het vertalen van deze doelen naar hun werk. Dit vergroot bovendien de kans op synergie onder medewerkers; een belangrijke impuls voor innovatiekracht.

“Voor hij die niet weet naar welke haven hij zeilen wil,
is geen enkele wind gunstig” — Seneca
Waardering

Waardering verwijst naar werkplezier, naar de beleving van positieve gevoelens, constructieve opvattingen en gedachten.
Bijvoorbeeld: Het is van groot belang voor het welbevinden van medewerkers dat er een positief klimaat in de organisatie is. Het draagt bij aan de werksfeer, vermindert ziekteverzuim en versterkt de kwaliteit van werken. Aanvullend hierop is de recente bevinding dat mensen die positieve gedachten en opvattingen hebben beter in staat zijn tot creativiteit dan zij die negatief denken en voelen of somber zijn.

“Creativity is about what could be while discontent is about what is not”
Scroll naar boven